Splošni prodajni pogoji

I. Splošno
Splošni prodajni pogoji so sestavni del prodajnih poslov. Pogoje, ki odstopajo ali nasprotujejo splošnim prodajnim pogojem, se priznava le, v kolikor se z njimi pogodbeno, ali na kakršen koli drug pisni način, SUZ izrecno strinja. Dobavni in nabavni pogoji kupcev so za SUZ obvezujoči le v primeru, da so bili ob naročilu priloženi in se je SUZ z njihovo vsebino izrecno strinjal.


II. Cene in plačilni pogoji
Za posamični prodajni posel veljajo cene, navedene na potrditvi naročila. Obveznost zapade v plačilo v rokih, določenih na izstavljenih fakturah. Za nepravočasno plačilo si SUZ pridržuje pravico zaračunati zakonite zamudne obresti, od dneva zamude dalje do dejanskega plačila.


III. Dobava blaga
Dobavni rok je naveden na potrditvi naročila. SUZ si v primerih višje sile, zastojev v proizvodnji, strojeloma ali drugih izrednih dogodkov pridržuje pravico do podaljšanja dobavnih rokov, in sicer za čas trajanja izrednega dogodka. Kupec je dolžan blago prevzeti, na odpremi SUZ-a najkasneje v roku 5 delovnih dni po prejemu obvestila, da je blago pripravljeno za odpremo, razen, če je bil rok za prevzem blaga drugače pisno dogovorjen. V primeru kupčeve zamude pri prevzemu blaga, preide odgovornost za morebitne poškodbe blaga ali zmanjšanje njegove vrednosti, na kupca.


IV. Pridržek lastninske pravice
Dobavljeno blago ostane last družbe SUZ do popolnega poplačila. V primeru predelave, obdelave, spojitve ali pomešanja družba SUZ ostane lastnik blaga do dokončnega poplačila na ustreznem solastnem deležu nove stvari. V primeru nadaljnje prodaje kupec blaga vnaprej asignira vse terjatve, izvirajoče iz nadaljnje prodaje, na družbo SUZ, do dokončnega poplačila.


V. Jamčevanje za napake
Kupec je dolžan očitne napake blaga reklamirati takoj ob prevzemu, skrite napake pa najkasneje v roku 8 dni od dneva, ko so bile odkrite, sicer izgubi pravico iz naslova jamčevanja. Prodajalec ne jamči za napake blaga, če je bilo uporabljeno za namene, ki mu niso bili znani ob sklenitvi pogodbe. Prodajalec ne jamči za skrite napake blaga po preteku 6 mesecev od dneva dobave. Kupec ima v primeru upravičene reklamacije pravico zahtevati znižanje cene, popravilo blaga ali nadomestno dobavo blaga.


VI. Odgovornost
SUZ jamči, da je dobavljeno blago brez napak in v skladu s specifikacijo na naročilu in potrditvi naročila. V primeru odstopanja od dogovorjene količine ali kvalitete se zaveže nadomestiti oz. popraviti reklamirano blago. Za škodo zaradi izgube proizvodnje, izgube dobička, izgube poslovnega interesa ter stroške povezane z reševanjem reklamacije SUZ ne odgovarja. V vsakem primeru je odgovornost omejena do višine vrednosti reklamiranega blaga.
SUZ zagotavlja dobavo blaga po standardih EN 10278 in EN 10277 ter količinsko odstopanje +/- 10% naročene količine.


VII. Ostale določbe
SUZ je upravičen do popravka očitnih napak na prodajnih dokumentih (npr. pri tipkanju računanju). Kupec sprejme SUZ-ove splošne prodajne pogoje s potrditvijo ponudbe, oziroma z izstavitvijo naročila.


VIII. Sodna pristojnost
Vsi spori se presojajo v skladu s slovenskim materialnim pravom. Pristojno je Okrožno sodišče v Kranju.